Om oss

Historie

Vi er en ung og levende kirke som ønsker å gjøre Jesus kjent i Tromsø!

Vi har vært en del av OKS-familien siden 2017, men ble etablert allerede i 1991 når Guri og Samuel Estdahl flyttet til Tromsø for å plante en ny menighet. De begynte med å samle barn og familier fra nabolag og områdene rundt hjemme hos seg selv, men vokste slik at det i 1994 var behov for å samles til gudstjenester i større lokaler med navnet «Tromsø bibelsenter».

Siden 1994 og frem til 2017 har kirka gått gjennom mange sesonger og byttet også navn til «Jesuskirka Tromsø».

Etter å ha vært en selvstendig menighet siden starten kjente vi behov for å stå sterkere sammen i en større sammenheng. Da var veien til OKS naturlig for oss på grunn av langvarige relasjoner og en klar visjon om vekst.

Februar 2017 ble vi offisielt innlemmet som en OKS-avdeling og fikk navnet «OKS Tromsøkirka». Siden den gang har flere mennesker fått høre evangeliet forkynt, latt seg døpe og har en gjenopprettet relasjon til Gud!

Visjon

Å være et synlig, tydelig og varig lys i nord, som med de gode nyhetene i evangeliet bringer Jesus til mennesker og mennesker til Jesus.

Trosgrunnlag

Vi har anvendt oss av Pinsebevegelsens dokument om trosgrunnlag som oppsummerer grunnleggende læresetninger:

 

Bibelen – Guds ord 

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

2. Tim 3,16; Joh 17,17; Heb 4,12

Treenigheten 

Vi tror på den treene Gud – Far, Sønn og Den hellige Ånd.

Matt 28,19; Ef 4,4-6

Skapelsen 

Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden.

1. Mos 1,26-27; Sal 8; Sal 19,1-3; Sal 33,9; Jer 1,5; Rom 8,18-23; Åp 21,1-4

Jesus Kristus og fellesskap med Gud 

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro.

Rom 10,9-10; Fil 2,5-11; Joh 1,12; Ef 2,8

Den Hellige Ånd 

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære, slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.

Matt 3,11; Apg 2,1-4; Apg 1,8; 1. Kor 12,7-11; Gal 5,22; 2. Kor 3,18; Rom 12,1-2

Dåp 

Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.

Matt 28,18-20; Mark 16,16; Apg 10,47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5,1; 1. Pet 3,21

Menighet 

Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre, er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet.

Mar 16,15-20; Ef 4,11-16; Apg 20,28; Apg 2,47

Nattverd 

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han.

Matt 26,26-29; 1. Kor 10,16; 1. Kor 11,23-29

Guds rike

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme mulighetene og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt. Det vil skje når Jesus kommer tilbake.

Heb 13,8; Matt 10,8; Luk 10,9; John 14,12; Jak 5,14-16

Det kristne håpet 

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk, trenger ingen å gå fortapt.

1. Tess 4,13-17; Matt 24,14; Matt 24,36-42; 1. Tess 4,14-17; 1. Kor 15,51-52; 1. Pet 13

Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelse: 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.

Verdier

Annerledes og folkelig

For evangeliets skyld er vi villige og modige nok til å bli det som trengs. Evangeliet er svaret til alle mennesker, men vi bestreber oss også på å forstå hva spørsmålene i vår tid faktisk er. Vi forsøker ikke å forandre evangeliet for å gjøre det relevant, men heller å vise mennesker hvor relevant evangeliet er.

Åpen og sjenerøs

Vi behandler mennesker med utgangspunkt i hvor høyt Jesus elsker dem. Vi er Jesu brev og Jesu parfyme, og vi bærer alltid med oss duften av gjestfrihet. Gud er sjenerøs, derfor er vi sjenerøse!

Attraktiv og forståelig

Selv om evangeliet er gratis, behøver ikke kirken å fremstå som billig. «Excellence» betyr ikke perfeksjon, men det betyr at vi har gjort vårt beste. Excellence er simpelthen det motsatte av likegyldighet og tilfeldighet. Vi tror at det kreative og levende er tettere på Guds hjerte enn det firkantede og døde.

Nådefull og trosfylt

Kirken eksisterer ikke for at vi skal imponere hverandre med våre prestasjoner, men å betjene hverandre med Guds nåde. Tro er ikke en automatisk suksessformel, men tillit til Gud som sier at ingenting er umulig. Vi lover ingen å bli «rik, frisk og lykkelig på 1,2,3», men tror helhjertet på at Bibelens løfter kan infiltrere og forvandle alle livets områder.

Tjenersinn og heder

En tjenende holdning innebærer ikke å tenke mindre om seg selv, men litt mindre på seg selv. Vi lever for en hensikt som er større enn bare våre egne liv og egne behov, og vi går gjerne den ekstra milen uten betingelse eller bebreidelse.

Vi har ingen celebriteter eller superstjerner, men en kultur som hedrer og anerkjenner det Gud har lagt ned i mennesker. Når vi hedrer de over oss, ved siden av oss og under oss får vi ta del i det Gud har lagt over livene deres.

Vennskap og eierskap

Varmen i et åpent og inkluderende fellesskap veier tyngre enn komforten av et lukket og isolert selskap. Vi behandler vår lokale kirke som det den er: Kona til Gud! Vi respekterer henne, behandler henne med verdighet, beskytter henne og snakker godt om henne.

Tydelighet og retning

Vi har rom for alle, men ikke rom for alt – Vi kan ikke gjøre alt for alle, men vi kan gjøre noe for noen. Derfor brer vi oss ikke ut i alle retninger, men samler oss omkring det vi sammen kan utrette, og det løpet Gud har lagt opp for oss. Vi tror ikke på uniformering og sekterisme, men på å helhjertet stå sammen i den retningen Gud leder oss.

Jesusfokus og Guds Ord

Vår høyeste drøm er å se mennesker finne hjem til Gud gjennom det enkle evangeliet om nåde, tilgivelse og forsoning i Jesus Kristus. Vårt fundament er ikke argumenter som vinner diskusjoner, men et evangelium som vinner mennesker. 

Vi tror på samtlige av Bibelens bøker, og at de på ulike måter peker på frelseshistoriens klimaks. Vi tror Guds Ord er levende, virksomt og mer aktuelt enn noen gang. Vår ambisjon er ikke å besitte så mye bibelkunnskap at vi kan sette folk fast, men å forstå så mye av Guds visdom at vi kan sette folk fri.

Trosbekjennelse

Denne er ikke ment å erstatte de tradisjonelle trosbekjennelsene, men vi har formulert setninger som uttrykker noen grunnleggende sannheter om vår tro og om våre liv.

Romerbrevet 10 forteller at med hjertet tror vi til rettferdighet og med munnen bekjenner vi til frelse. Her er det ikke bare snakk om «frelse» i den forstand av at man «blir en kristen», men frelse (gresk: soteria) er et bredt ord som uttrykker liv, kraft, redning, befrielse og helse!

En bekjennelse er ikke et slags magisk formular som liksom skal sette mystiske krefter i sving. Likevel tror vi Gud har skapt mennesket helhetlig, og når vi bekjenner med munnen snakker vi både til vårt indre, til vår kropp og til vårt sinn. Det kan sammenliknes med å ta vitamintilskudd. Slike tilskudd er ingen helhetlig helsekur, men kan være med å styrke din helse og ditt immunforsvar.

På samme måte er bekjennelse av Guds Ord noe som styrker ditt åndelige immunforsvar, og vi tror slik bekjennelse over tid styrke vil styrke deg til ånd, sjel og kropp. Slik bekjennelse er noe som kan gjøres både individuelt og kollektivt. Vi oppfordrer deg til å leve et liv der bekjennelse av Guds Ord er en naturlig del av hverdagen. Det kan eksempelvis være å våkne opp om morgenen og helt enkelt takke for at Gud for at Han elsker deg og at all din synd er tilgitt!

Jeg er Guds verk, skapt i Hans bilde, skapt for en hensikt. Jeg tror at Jesus døde for min skyld, at Han stod opp igjen og lever i dag.

I Jesus er jeg elsket og akseptert for alltid. I Jesus har jeg tilgivelse, helse, frihet og liv.

Jeg er velsignet for å være en velsignelse. Min fremtid er fylt av håp. Jeg kan drømme store drømmer, tenke store tanker og lever for en hensikt større enn meg selv.

Guds favør er med meg, Guds fred er hos meg, Guds nåde er for meg. Ingenting kan skille meg fra Hans kjærlighet, og jeg makter alt i Ham som gjør meg sterk!