Vedtekter for OKS

 1. Trossamfunnets navn er OKS og organisasjonsnummeret er 954 087 808. OKS er organisert som en forening og ligger i Lillestrøm kommune med adresse Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller.
   

 2. OKS er et trossamfunn med formål å formidle kristen tro gjennom å bygge og utvikle lokale kirker, formidle troen på Jesus til nye mennesker, samt etablere de troende i etterfølgelse av Jesus gjennom undervisning og praksis.
      
  OKS vil også aktivt bidra til å utvikle samfunnet og bedre menneskers levevilkår både lokalt og globalt – ved å møte ulike behov i våre nærmiljøer, samt utvikle og støtte nødhjelps- og utviklingsprosjekter andre steder i verden.

     

 3. Grunnleggende trosbekjennelse
  a) Bibelen er Guds inspirerte ord og Guds åpenbarte vilje.
  b) Det finnes en sann Gud, en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
  c) Mennesket blir frelst ved å bekjenne at Jesus er Herre, og tro i sitt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde. Mennesket ble forsonet med Gud ved Hans sønns død og oppstandelse.
  d) Dåp i vann skjer ved full neddykkelse, etter at en person har kommet til personlig tro.


 4. Medlemskap
  Enhver bekjennende kristen er velkommen som medlem av trossamfunnet OKS.

  Medlemmet må identifisere seg med kirkens visjon, tros- og læregrunnlag.

     

 5. Ledelsesstruktur

  a)   Medlemsmøte
  Medlemsmøtet avholdes i forbindelse med vedtektsendring og innsettelse eller avsettelse av hovedpastor, se pkt. e).

  Endring av vedtektene og innsettelse eller avsettelse av hovedpastor krever to tredjedels flertall blant de frammøtte medlemmene. Forslag om endring av vedtektene skal fremmes av styret.

  Bare personer over myndighetsalder har stemmerett.

  Medlemsmøtet avholdes ved behov, eller dersom en tredjedel av medlemmene krever det.

  Medlemsmøte innkalles av styret og/eller lederteamet. Innkalling skal skje med minimum ti dagers skriftlig varsel.

  b)  Årsmøte
  Årsmøtet velger styret ved simpelt flertall for valgkomiteens innstilling.

  Kun medlemmer i OKS sitt Lederforum har møte- og stemmerett i årsmøtet. Bare de frammøtte til årsmøtet har stemmerett.
     
  I årsmøtet gjennomgås årsregnskap og årsrapport.

  Lederforum utgjør ledere fra alle OKS-lokasjoner i Norge, herunder avdelingspastorer, medpastorer, avdelingsledere, og gruppeledere fra samtlige avdelinger, og som har forpliktet seg på å fullføre OKS sitt lederkurs.

  Bare personer over myndighetsalder har stemmerett.

  Årsmøte innkalles av styret. Innkalling skal skje med minimum ti dagers skriftlig varsel.

  c) Styre
  Styret er menighetens øverste organ innenfor følgende juridiske, økonomiske og administrative saker:
  – godkjenning av budsjett og regnskap, og fremleggelse av disse for årsmøtet
  – innkalling til, og fastsettelse av, agenda for årsmøte
  – innkalling til medlemsmøte ved behov, i henhold til pkt. 5 a)
  – beslutninger som innebærer betydelige økonomiske forpliktelser
  – kjøp og salg av fast eiendom
  – tilstrekkelig finansiering av OKS sine aktiviteter
  – ansettelse, oppsigelse og lønnsfastsettelse for ansatte i lederteamet (hovedpastor kan kun avsettes i henhold til pkt. 5 a)
  – sørge for at OKS blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

  Styret kan be om rapport fra lederteamet for å være informert om tallmessig utvikling utover økonomiske tall, og for å være oppdatert om hva lederteamet har arbeidet med siden forrige styremøte.

  Styret skal også bli informert om vesentlige teologiske diskusjoner dersom dette foregår i lederteamet.

  Lederteamet fungerer som valgkomité. Styret skal bestå av minst to personer i tillegg til hovedpastor og daglig leder som har fast plass i styret. Dersom hovedpastor også er daglig leder skal styret bestå av minst tre personer i tillegg til hovedpastor.

  Funksjonstiden for styremedlemmer er to år med mulighet til forlengelse.

  Valgkomiteen foreslår for årsmøtet hvem som skal være styrets leder.

  Hovedpastor skal ikke være styrets leder.

  Det skal være minimum fire ordinære styremøter i året, ellers bestemmer styret selv møtefrekvens. Styret kalles inn med minimum sju dagers varsel og er beslutningsdyktige når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Saker avgjøres med simpelt flertall.

  Signatur innehas av hovedpastor og av styrets leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styret er ellers underlagt OKS sine vedtekter.

  d)  Lederteam
  Lederteamet er menighetens øverste organ i visjonære, teologiske, pastorale og åndelige saker, og er på den måten ansvarlig for menighetens drift og åndelige liv.

  Lederteamet velges av lederteamet ved konsensus og ledes av hovedpastor.

  Hovedpastor kan i samsvar med lederteamet avsette medlemmer i lederteamet dersom det påvises forhold som får konsekvens for tilliten til vedkommende, herunder alvorlige brudd på tros- og læregrunnlag.

  Lederteamet skal normalt fatte sine beslutninger med enstemmighet. Dersom dette ikke er mulig fattes beslutningene med simpelt flertall.

  Hovedpastor kan ved å nedlegge veto forhindre at et vedtak blir gyldig, uavhengig av om det ellers har tilstrekkelig flertall. Dersom dette skulle skje skal styret og medlemmene i tilsynsgruppen informeres og konsulteres av lederteamet.

  e)   Hovedpastor
  Hovedpastor leder menighetens arbeid i samarbeid med lederteamet og styret.

  Hovedpastor kan være daglig leder.

  Dersom hovedpastor misbruker sin stilling, som for eksempel ved utroskap, vranglære eller økonomisk underslag, skal styret og lederteamet, etter konsultasjon med tilsynsgruppens medlemmer, sammenkalle menighetens medlemmer for å avgjøre hovedpastors videre stilling i ekstraordinært medlemsmøte i henhold til pkt. a).

  Det kreves to tredjedels flertall blant de fremmøtte for at et vedtak skal kjennes gyldig.

  Dersom medlemsmøtet vedtar å avsette hovedpastor, skal dette gjennomføres av styret ved oppsigelse eller avskjed i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelse.

  Dersom hovedpastor blir avsatt, skal lederteamet velge seg en midlertidig leder og sammen med styret overta ledelsen av menigheten inntil ny pastor er innsatt. Signaturen innehas da av den nye lederen sammen med to valgte representanter fra lederteamet og styrets leder.

  Lederteamet skal sammen med styret arbeide for å fremme en kandidat til stillingen som hovedpastor. Ny hovedpastor godkjennes i et ekstraordinært medlemsmøte med to tredjedels flertall.

  Hovedpastor skal senest tre av ved fylte 72 år. Lederteamet skal i god tid før dette inntrer sammen med hovedpastor arbeide fram en kandidat som kan ta over som hovedpastor. Kandidaten innsettes med to tredjedels flertall i henhold til pkt. 5 a).

  f)   Tilsynsgruppe
  Tilsynsgruppen skal være sammensatt av ulike mennesker som er aktive i kirker nasjonalt og internasjonalt, og som står i relasjon til hovedpastor og lederteamet. Disse skal ha en veiledende og rådgivende rolle overfor hovedpastor og lederteamet og skal være kjent av kirken. Deres innflytelse skal være basert på tillit og relasjon. Hovedpastor og lederteamet er ansvarlig for utvelgelse av tilsynsgruppen.

      

 6. OKS er en selveiende forening. Det vil si at ingen av foreningens medlemmer eller ansatte har krav på utdeling av overskudd eller kan hefte for gjeld tatt opp i foreningens navn. Dersom OKS oppløses skal dens formue overføres til tilsvarende kirke(r) og/eller organisasjon(er) som har som mål og hensikt å plante og bygge kirker og på den måten utbre Guds rike. OKS sitt styre og lederteam avgjør sammen hvem som skal være mottaker(e).

      

 7. Ekskludering/suspensjon
  Et medlem som offentlig handler og/eller ytrer seg i strid med OKS sitt formål, eller på annen måte i vesentlig grad vanskeliggjør OKS sitt arbeid, kan få sitt medlemskap suspendert dersom medlemmet er blitt skriftlig varslet om muligheten for suspensjon fra styret, handlingene og/eller ytringene har gjentatt seg etter skriftlig advarsel, og styret med to tredjedels flertall har vedtatt suspensjon.
        

Vedtatt i medlemsmøte 24. august 2021